คนเก่ง อ.น.ญ

การดำเนินงาน

    การนำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพตามจุดหมายของหลัก สูตร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่หรือผู้ปกครอง และชุมชน ต้องรู้และเข้าใจแนวคิด หลักการ จุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์การพัฒนาการของเด็กตามวัย ศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก

    โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยขึ้น ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย
โดยยึดหลักการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรแกนกลาง) และแนวคิดที่ให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ด้วยตัวของเด็กเองในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ เอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาการของเด็ก
แต่ละคน โดยเน้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้สมดุล จึงได้กำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนี้

1. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การจัดทำหลักสูตรเกิดจากความคิด ความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สอน พ่อแม่และชุมชน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงรู้และเข้าใจ จุดหมายของหลักสูตร ลักษณะที่อบรมเลี้ยงดู การให้การศึกษาและพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กตามวัย และระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

2. การจัดสภาพแวดล้อม จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อสนองความต้องการ ความสนใจของเด็กทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน โดยคำนึงถึงความสามารถ ความปลอดภัยของเด็กเป็นสำคัญ เช่น อาคารสถานที่ มีอาคารเรียนที่ออกแบบขึ้นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ทางขึ้น – ลงมีลักษณะเป็นพื้นลาดเอียง พื้นห้องเป็นพื้นยางมีความยืดหยุ่นสามารถป้องกันและลดแรงกระแทกจาก อุบัติเหตุได้

    มีห้องเรียน ห้องกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนห้องพิเศษอื่นๆ พร้อมด้วยสื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจัดกิจกรรมการเรียน การสอน หรือมุมประสบการณ์ได้เหมาะสมกับวัย และสนองความต้องการ ความสนใจของเด็ก

มีห้องน้ำ ห้องสวมที่สะอาด เหมาะกับเด็ก

สนามเด็กเล่นสำหรับเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กมีจำนวนเพียงพอ