คนเก่ง อ.น.ญ

ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 109 ถนนคลองเรียน 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2547 บนที่ดินของนายเคร่ง สุวรรณวงศ์ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 3 งาน มีโครงการที่จะเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเปิดทำการสอนในปีการศึกษา 2548 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 คือเด็กที่มีอายุ 3 ขวบขึ้นไป

      โรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร จำนวน 2 หลัง คือ

อาคารหลังแรก เป็นอาคาร 2 ชั้น มีดาดฟ้า เป็นอาคารสำนักงาน มีเนื้อที่ประมาณ 500 ตารางเมตร
ชั้น 1 ประกอบด้วย ธุรการ-ประชาสัมพันธ์, ห้องกาแฟ, ห้องปฐมพยาบาล
ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องการเงิน – บัญชี, ห้องควบคุมคอมพิวเตอร์ และห้องประชุมเล็ก

อาคารหลังที่สอง เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารเรียน มีเนื้อที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตร
ชั้น 1 ประกอบด้วย ห้องเรียน,โรงอาหาร, ห้องพักครู, ห้องผู้อำนวยการ,ห้องผู้ช่วยผู้รับใบอนุญาตและห้องผู้จัดการ
ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องเรียน, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องศิลปะ, ห้องสมุดและะห้องพัฒนาการ
ชั้น 3 ประกอบด้วย ห้องประชุมใหญ่ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ