คนเก่ง อ.น.ญ

ป.2 ทัศนศึกษา นั่งรถไฟจากสถานีหาดใหญ่ ปลายทางสถานีควนเนียง