คนเก่ง อ.น.ญ

วัตถุประสงค์

ปรัชญาโรงเรียน : : :    พัฒนาการเด่น เน้นวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์

    ภายในปี 2559โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยีมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์สังคม
และสติปัญญาอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัยมีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมมีความคิดสร้างสรรค์
และความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ภารกิจ

1. จัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพได้มาตรฐาน
2. พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัยให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสอดคล้อง
ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
3. สรรหา และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี
4. จัดประสบการณ์พัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญาที่เหมาะสมกับ วัย และความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. จัดประสบการณ์ตรง จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้ผู้เรียนเกิดทักษะการสร้างองค์ความรู้ คิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
6. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน โรงเรียนและชุมชน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาการผู้เรียน
8. จัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
9. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาผู้เรียน

เป้าหมาย

1. จัดการศึกษาปฐมวัย อายุ 3 – 5 ปี
2. นำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาผู้เรียน และประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
3. ครูมีความรู้ความสามารถทางการศึกษาปฐมวัย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย และมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีลักษณะนิสัยที่ดี
มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
6. ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
7. ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
8. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้
9. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย