หลักสูตรระดับประถมวัย

หลักสูตรระดับปฐมวัย

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน หมายถึง ชั้นเตรียมอนุบาล  ชั้นอนุบาล 1  อนุบาล2 และอนุบาล 3 ดำเนินการภายใต้ระบบหลัก 3 ระบบ คือ

  1. ระบบการจัดประสบการณ์
  2. ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก
  3. ระบบความปลอดภัย

การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ  ด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์-จิตใจ   ด้านสังคม  และ   ด้านสติปัญญา  โรงเรียนใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2546) และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยซึ่งทางโรงเรียนมีกิจกรรมเพิ่มเติมความสามารถพื้นฐานแก่เด็ก ๆ  คือ

  • กิจกรรมสนุกกับภาษา
  • กิจกรรมคณิตคิดสนุก
  • กิจกรรมวิทยาศาสตร์น่ารู้
  • กิจกรรมว่องไวใจร่าเริง
  • กิจกรรมร้องรำรื่นเริง
  • กิจกรรม English is Fun           

การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นภาษาแม่ (ชั้น อ.2 -อ.3)

  • กิจกรรมเพื่อสร้างความสร้างความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (ชั้น อ. 2 – อ.3)

การประเมินพัฒนาการเด็กจะประเมินครบทั้ง  4  ด้าน ตามสภาพจริงและมีการรายงานผลไปยังผู้ปกครองและ

ร่วมกันประเมินผลเพื่อพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง