หลักสูตรระดับประถมศึกษา

หลักสูตรระดับประถมศึกษา

            การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  หมายถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการภายใต้ระบบหลัก 3 ระบบคือ

            1. ระบบการจัดการเรียนรู้

            2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

            3. ระบบกิจกรรม

            โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  และผู้เรียนเกิดความสามารถสำคัญ 5 ประการคือ

            1. ความสามารถในการสื่อสาร

            2. ความสามารถในการคิด

            3. ความสามารถในการแก้ปัญหา

            4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

            5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการคือ

            1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

            2. ซื่อสัตย์สุจริต

            3. มีวินัย

            4. ใฝ่เรียนรู้

            5. อยู่อย่างพอเพียง

            6. มุ่งมั่นในการทำงาน

            7. รักความเป็นไทย

            8. มีจิตสาธารณะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนดให้ผู้เรียนต้องเรียนทุกระดับชั้นได้แก่

            1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

            2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

            3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

            4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

            5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

            6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

            7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

            8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

            โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์พิเศษในด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยจัดหาครูที่ใช้ภาษาทั้งสองเป็นภาษาแม่เข้ามาสอนนักเรียน  และจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น

            กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับประถมศึกษามี 4 กิจกรรม คือ

            1. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

            2. กิจกรรมชมรม

            3. กิจกรรมแนะแนว

            4. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์